Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

Platné od 1.11.2023

Preambula:

Tieto všeobecné obchodné podmienky vydáva spoločnosť LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. za účelom úpravy obchodných zmluvných vzťahov, týkajúcich sa predovšetkým dodávok, montáže a servisnej činnosti elektrických vodohospodárskych zariadení s príslušenstvami, elektroniky a priemyselného tovaru, energetiky, stavebníctva a chemického priemyslu. Úprava vzťahov sa týka aj zapožičiavania vybraných zariadení, poradenskej činnosti, ako aj ďalších činností v súlade so zápisom v obchodnom registri.

1. Dodacie podmienky

Predávajúci dodá predmet plnenia podľa objednávky, resp. kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo, servisnej zmluvy, prípadne nájomnej zmluvy, v termíne a za cenu uvedenú v zmluve alebo cenovej ponuke. Dodacie termíny pre jednotlivé typy strojov a služby sú uvedené v bode č. 5.

Miestom odovzdania sú priestory predávajúceho (sklad LK Pumpservice, Nové Zámky).

Záväzok je splnený odovzdaním tovaru kupujúcemu alebo príslušnému dopravcovi.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo až po kompletnom uhradení faktúry. Do úplného uhradenia faktúry zostáva tovar majetkom kupujúceho a ten je oprávnený s ním disponovať. V prípade, že kupujúci nie je konečným užívateľom tovaru, je povinný o tejto skutočnosti informovať investora a konečného užívateľa.

Kupujúci je povinný na základe oznamu od predávajúceho objednaný tovar v dohodnutom dodacom termíne odobrať, resp. zadať predávajúcemu dopravné dispozície.

Pokiaľ je dohodnuté plnenie uskladnením tovaru u predávajúceho, umožní predávajúci kupujúcemu prevzatie tovaru vo svojich skladoch.

Predávajúci je oprávnený pozastaviť dodávky tovaru v prípade neuhradených splatných pohľadávok voči kupujúcemu. Takéto pozastavenie sa nepovažuje za neplnenie dohodnutého termínu dodania.

Pokiaľ si kupujúci do 2 mesiacov po obdržaní cenovej ponuky na opravu stroja neobjedná opravu, resp. nevyzdvihne späť stroj zo servisu je predávajúci oprávnený predmetný stroj zlikvidovať.

2. Záručné podmienky

A.) Na predmet dodávky strojov, zariadení a samostatných náhradných dielov sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov od dňa odovzdania tovaru (vystavenie Dodacieho /Záručného listu), pokiaľ zmluva nestanoví iné podmienky (zmluvné podmienky sú nadradené Všeobecným obchodným podmienkam).

Predávajúci môže poskytnúť na dodávky nových strojov a zariadení aj predĺženú záruku za nasledovných podmienok: 36 mesiacov (+7% z predajnej ceny), 48 mesiacov (+10% z predajnej ceny), 60 mesiacov (+15% predajnej ceny).

B.) Na predmet dodávky strojov typu Flygt Concertor sa vzťahuje záručná doba 36 mesiacov od dňa odovzdania tovaru (vystavenie Dodacieho /Záručného listu), pokiaľ zmluva nestanoví iné podmienky (zmluvné podmienky sú nadradené Všeobecným obchodným podmienkam).

Cena zariadenia Flygt Concertor obsahuje diagnostickú kontrolu 1x ročne počas trvania záručnej doby.

Predávajúci môže poskytnúť na dodávky nových strojov a zariadení aj predĺženú záruku za nasledovných podmienok: 48 mesiacov (+10% z predajnej ceny), 60 mesiacov (+15% predajnej ceny).

C.) Záručná doba opráv je 6 mesiacov od ukončenia opravy (štandardná), resp. 12 mesiacov (pri podpísanej Servisnej zmluve). Za ukončenie opravy sa považuje dátum odovzdania zariadenia z opravy, t.j. vystavenie Dodacieho listu, pokiaľ zmluva nestanoví iné podmienky.

Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové vady.

Záruka sa nevzťahuje sa na bežné prevádzkové opotrebenie nasledovných dielov: obežné kolesá, vrtule, difúzory, spodné mechanické upchávky, vonkajšie nechránené časti (napr. pri opotrebení koróziou, mechanickým oterom a pod.) a je neplatná pri použití v rozpore s podmienkami výrobcu, nesprávnou montážou, vadnou elektroinštaláciou užívateľa (nesprávne dimenzované alebo nastavené nadprúdové a skratové ochrany, nezapojená vnútorná ochrana stroja, nefunkčný alebo vadne nastavený ovládací systém, chod nasucho a pod.) alebo zásahmi užívateľa do dodaného zariadenia v záručnej dobe (kontrolu oleja je možné vykonávať a musí byť o nej spracovaný písomný záznam – viď. Návod na obsluhu a údržbu jednotlivých typov).

Záruka je podmienená preukázateľným, kvalifikovaným uvedením zariadenia do prevádzky (vrátane manuálneho pretočenia obežného kolesa, resp. vrtule, pred 1. spustením) a dodržiavaním servisných intervalov predpísaných výrobcom (viď. Návod na obsluhu a údržbu jednotlivých typov), preukázateľne vykonávaných autorizovaným servisom výrobcu.

Prvú kontrolu je potrebné vykonať: – do jedného roka od uvedenia stroja do prevádzky (vzťahuje sa na čerpadlá) – do troch mesiacov od uvedenia stroja do prevádzky (vzťahuje sa na miešadlá)

Predávajúci ponúka túto službu formou objednávky alebo Servisnej zmluvy.

Reklamáciu je potrebné uplatniť v písomnej forme a musí obsahovať: typ, výrobné číslo stroja, číslo objednávky alebo kúpnej zmluvy a popis reklamovanej vady.

Záručné opravy vykonáva predajca vo svojich dielenských priestoroch. Demontáž a dopravu reklamovaného zariadenia do servisnej dielne predajcu zabezpečuje zákazník. Dopravu zariadenia s oprávnene uznaným reklamačným nárokom späť ku kupujúcemu zabezpečí predávajúci.

Pokiaľ nebude pri posudzovaní reklamačného nároku tento po diagnostickej kontrole uznaný ako oprávnený, zaväzuje sa kupujúci uhradiť náklady na diagnostickú kontrolu, resp. náklady na vykonanú opravu a dopravu. Rozsah poškodenia a cena opravy je vždy konzultovaná so zákazníkom.

Záruky sa vzťahujú len na kompletne uhradené faktúry dodávok.

Parametre strojov garantuje predávajúci podľa normy ISO 9906.

3. Ceny

Ceny sú uvedené v EUR, bez DPH 20%.

Ceny sú platné 90 dní od dátumu spracovania cenovej ponuky, prípadne do vyznačeného dátumu jej platnosti.

Ceny dodávok sa stanovujú ako pevné zmluvné ceny, vrátane dopravy do skladu predávajúceho (sklad LK Pumpservice, Nové Zámky), odbytových nákladov a balenia.

V prípade požiadavky na dopravu tovaru zo skladu predávajúceho na miesto určenia, bude cena dopravy fakturovaná podľa zmluvnej ceny príslušného dopravcu.

Pri oprave je presnú cenu možné stanoviť až po prehliadke a rozobratí stroja servisnými technikmi f. LK Pumpservice a zistení skutkového stavu (cena opravy je vždy konzultovaná so zákazníkom).

Pokiaľ si kupujúci na základe spracovanej cenovej ponuky neobjedná samotnú opravu, bude mu podľa aktuálne platného cenníka opráv faktúrované základné rozobratie stroja (cena základného rozobratia je vždy konzultovaná so zákazníkom a samostatne uvedená v cenovej ponuke).

Hodinové a kilometrová sadzba vychádzajú zo Servisnej zmluvy f. LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. pre obdobie od 1.11.2023

31,00.-EUR za hodinu je sadzba za čas odpracovaný servisným technikom.

27,00.-EUR za hodinu je sadzba za čas odpracovaný servisným technikom v dielenských priestoroch zhotoviteľa (predávajúceho).

42,00.-EUR za hodinu je sadzba za čas odpracovaný elektrotechnikom – špecialistom.

0,60.-EUR je sadzba za 1 km prepravy osobným služobným vozidlom.

0,90.-EUR je sadzba za 1 km prepravy služobným vozidlom do 3,5 t (dodávka, valník, pick-up); doprava je účtovaná vždy z príslušného servisného strediska. Doprava vozidlom nad 3,5 t bude účtovaná individuálne, po vzájomnej dohode.

4. Platobné podmienky

Na základe ukončenia predmetu plnenia ( podpísania odovzdávajúceho a preberacieho protokolu, príp. vystavenia a potvrdenia Dodacieho/Záručného listu) obchodným partnerom (odberateľom), vystaví predávajúci faktúru (daňový doklad) na celú hodnotu plnenia.

Splatnosť faktúry je 30 dní.

V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry za dodaný tovar, predávajúci môže uplatniť voči kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania z nezaplatenej čiastky.

V prípade, že predávajúci nedodrží stanovený dodací termín môže uplatniť kupujúci voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny za každý deň omeškania dodávky.

V prípade, že kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať tovar, prípadne znemožní predávajúcemu iným spôsobom splniť dodávku, uhradí predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20% z kúpnej ceny, čo nemá vplyv na prípadné uplatňovanie náhrady škody.

V osobitných prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo vystaviť pred dodávkou tovaru alebo služby zálohovú faktúru.

5. Dodacie termíny (uvedené v pracovných týždňoch)

Flygt:
200012-14 týždňov
270018-20 týždňov
3045 – 310210-12 týždňov
3127 – 330110-12 týždňov
3231 – 712124 týždňov
antikorové čerpadlá18-20 týždňov
4610 – 468010-12 týždňov
4410 – 446010-12 týždňov
60008 týždňov
Godwin14 týždňov
armatúry8 týždňov
náhradné diely5 týždňov
Lowara, Kolmeks, Saer, OFT:
Čerpadlá (do 30 kW)9 týždňov
Čerpadlá (nad 30 kW)9-12 týždňov
AT stanice14 týždňov
náhradné diely5 týždňov
Sanitaire:
Aerácia12-14 týždňov
dúchadlá16 týždňov
náhradné diely5 týždňov
Servis:
Oprava – malá, strednádo 4 týždňov
Generálna opravado 8 týždňov

Pri oprave výmenným spôsobom platí dodací termín pre konkrétny typ zariadenia.

Dodacie termíny sú platné od termínu vystavania objednávky a zadania do výroby, pre dodávky nových strojov a zariadení alebo opráv.

V prípade dodávok zo skladových zásob je dodací termín do 1 týždňa.

6. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluvné vzťahy medzi nimi sa budú od 25.05.2018 riadiť Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“), čím sa dopĺňajú VOP zodpovedajúcim spôsobom o práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré budú GDPR ovplyvnené, najmä, avšak nielen, kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je povinný zaistiť, aby:

a) osobné údaje všetkých fyzických osôb, ktoré poskytuje alebo inak sprístupňuje predávajúcemu (ďalej aj „zdieľané osobné dáta“), boli takto poskytnuté alebo sprístupňované v plnom súlade s GDPR, najmä, hoci nielen, aby boli poskytnuté len v prípustnom množstve, rozsahu, forme, za prípustným účelom, s platným súhlasom dotknutej osoby a po nevyhnutne prípustnú dobu;

b) bol predávajúci riadne a včas informovaný o tom, že je povinný zdieľané osobné údaje:

i) zlikvidovať, najmä, hoci nielen, z dôvodu odvolania platného súhlasu na ich spracovávanie predávajúcim;

ii) modifikovať ich rozsah, obsah či účel použitia, z dôvodu akejkoľvek relevantnej požiadavky dotknutej osoby a/alebo výskytu inej skutočnosti, ktorá podľa GDPR ovplyvní akýkoľvek parameter zdieľaných osobných údajov spôsobom, ktorý si takúto modifikáciu vyžaduje.

V prípade, ak kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, poruší ktorúkoľvek z povinností podľa bezprostredne predchádzajúcich bodov a) a b) v časti 6 týchto VOP, je povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške všetkých sankcií, ktoré predávajúcemu budú uložené oprávneným orgánom určeným GDPR za porušenia spojené s ochranou zdieľaných osobných dát, a pokiaľ túto výšku nie je v čase porušenia povinnosti kupujúcim možné určiť, potom je zmluvná pokuta vo výške 2000 EUR +DPH, slovom dvetisíc euro.

7. Akceptácia

Vystavením objednávky podpísanej oprávneným zástupcom sa kupujúci zaväzuje k akceptácii týchto Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho, pokiaľ nie je uvedené inak v kúpnej zmluve, servisnej zmluve, nájomnej zmluve alebo v zmluve o dielo.

Týmto úkonom vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim obchodný vzťah, ktorý sa všeobecne riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Tieto VOP v plnom rozsahu nahrádzajú predchádzajúce všeobecné obchodné podmienky predávajúceho.

V Bratislave dňa 9.10.2023

Za LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.

Ing. Marek Skalský – riaditeľ / konateľ

Zmeny sú vyhradené!