Etický kódex

Etický kódex je nástroj, ktorý nám pomáha zabezpečiť, aby každodenné činnosti spoločnosti a konanie všetkých jej zamestnancov boli v súlade so stanovenými zásadami. Ide o súbor špecifických pravidiel, ktoré sú založené na hodnotách a zásadách organizácie a definujú štandard profesionálneho správania.

Ide o interný predpis spoločnosti LK Pumpservice Bratislava, s. r. o. (ďalej len „Spoločnosť“), ktorý je záväzný pre všetkých jej zamestnancov.

Základné požiadavky na správanie

Dodržiavanie zákonov

Dodržiavanie zákona je základom etických štandardov Spoločnosti. Spoločnosť vždy dodržiava všetky platné zákony, predpisy, pravidlá a normy platné v SR. Ak sú zásady Spoločnosti alebo etický kódex v rozpore s platnými právnymi predpismi, vždy sa vyžaduje dodržiavanie zákona.

Ochrana dobrého mena spoločnosti

Zamestnanci sú vždy povinní konať a konať s vedomím, že zastupujú Spoločnosť a svojím konaním, správaním alebo vyhláseniami môžu poškodiť alebo znevažovať dobré meno zamestnávateľa.

Manažment

Manažéri sú vzorom morálnych a etických kvalít pre ostatných zamestnancov a zástupcov Spoločnosti a sú zodpovední za monitorovanie dodržiavania etického kódexu svojimi podriadenými

Obchodné vzťahy a vzťahy s tretími stranami

Spravodlivá hospodárska súťaž a antitrastové zákony

Spoločnosť rešpektuje a dodržiava pravidlá spravodlivej a otvorenej súťaže. Každý zástupca Spoločnosti svojím konaním chráni pravidlá spravodlivej a otvorenej hospodárskej súťaže alebo predchádza situáciám vedúcim k ich porušeniu a predchádza im.

Zamestnanci Spoločnosti sa nikdy nesmú zapájať do žiadnych kartelových aktivít, ktoré môžu zahŕňať rokovania o výmene informácií s konkurenciou alebo obchodnými spoločnosťami o zvýšení alebo inej stabilizácii predajných cien atď., uzatváranie zmlúv o ponukách (rokovania s konkurentmi alebo obchodnými spoločnosťami o cenových ponukách alebo o tom, kto bude úspešným účastníkom súťaže atď.) alebo iné nezákonné obchodné praktiky, ktoré bránia voľnej a rovnakej hospodárskej súťaži.

Ponúkanie alebo získavanie výhod

Zamestnanci Spoločnosti nesmú poskytovať, žiadať ani prijímať žiadne dary, platby, odmeny, služby, dovolenky alebo pohostinnosť žiadnym osobám alebo organizáciám, ktoré majú obchodný vzťah so Spoločnosťou (ako zákazník alebo dodávateľ), alebo akýmkoľvek konkurentom Spoločnosti, s výnimkou toho, že dary a pohostinnosť sú poskytované alebo prijímané iba vtedy, ak súvisia s popisom práce zúčastnených osôb.

Osobitné vzťahy s dodávateľmi a zákazníkmi musia prebiehať pri výbere tovaru alebo služieb len na základe konkurenčných podmienok kvality, ceny a služieb, ktoré sú pre spoločnosť najvýhodnejšie.

Dodržiavanie zásad dodávateľského správania Spoločnosti.

Spoločnosť vyžaduje od svojich dodávateľov, aby dodržiavali rovnaké zásady správania, aké stanovuje tento etický kódex.

Duševné vlastníctvo iných osôb

Spoločnosť chráni svoje vlastné tajomstvá a rešpektuje práva duševného vlastníctva iných. Zamestnanci nesmú získavať dôverné informácie iných strán neoprávnenými prostriedkami a nesmú ich zverejniť bez povolenia.

Konflikt záujmov

Zamestnanci sa musia vyhýbať situáciám, v ktorých by mohlo dôjsť ku konfliktu medzi ich osobnými záujmami a záujmami spoločnosti. Pri jednaní so súčasnými a potenciálnymi zákazníkmi, dodávateľmi, verejnými činiteľmi, investormi a konkurentmi musia zamestnanci konať v najlepšom záujme spoločnosti bez ohľadu na ich osobné výhody.

Každý zamestnanec musí bezodkladne informovať svojho nadriadeného o každej situácii, v ktorej môže dôjsť ku konfliktu záujmov.

V prípade pochybností alebo pocitu, že sa zamestnanec ocitol v chúlostivej situácii, informuje svojho nadriadeného.

Vzťah so zamestnancami

Silný a pevný vzťah so všetkými zamestnancami, založený na vzájomnom rešpekte a dôstojnosti, má pre Spoločnosť kľúčový význam. Pracovné podmienky ponúkané zamestnancom spĺňajú požiadavky právnych noriem a predpisov a príslušných dohovorov

Ochrana a užívanie majetku

Zamestnanci musia dbať na ochranu majetku Spoločnosti a efektívne ho využívať.

Krádež, nezodpovedné zaobchádzanie alebo plytvanie má priamy vplyv na obchodné výsledky spoločnosti. Akékoľvek podozrenie zo zneužitia alebo krádeže sa musí nahlásiť a vyšetriť.

Majetok Spoločnosti sa nesmie používať na súkromné podnikateľské aktivity, ale náhodné alebo súkromné použitie výslovne povolené spoločnosťou je povolené.

Záväzok zamestnanca chrániť majetok Spoločnosti sa vzťahuje aj na informácie a nehmotný majetok. Tieto informácie a nehmotný majetok zahŕňajú duševné vlastníctvo, obchodné tajomstvá, patenty, značky, ochranné známky, podnikateľské plány a nápady, návrhy, databázy, záznamy, informácie o mzdách, nezverejnené finančné údaje. Neoprávnené použitie alebo distribúcia takýchto informácií a nehmotného majetku je vážnym porušením pracovných pravidiel. Okrem toho takéto používanie alebo šírenie môže byť nezákonné a môže viesť k súkromným alebo trestnoprávnym sankciám.

Životné prostredie

Spoločnosť dodržiava všetky environmentálne predpisy. Vo všetkých činnostiach spoločnosti chráni životné prostredie. Spoločnosť je držiteľom certifikátu podľa ČSN EN ISO 14001:2016, ktorý dokumentuje implementáciu a neustále zlepšovanie systému environmentálneho manažérstva. Spoločnosť sa aktívne podieľa na odstraňovaní následkov svojej podnikateľskej činnosti a snaží sa minimalizovať vplyv výrobného procesu na životné prostredie úpravou technologických postupov.

Garant etického kódexu

Najvyšším garantom etického kódexu Spoločnosti (Etický manažér) je konateľ Spoločnosti. Etický manažér rozhoduje o nápravných opatreniach a následných opatreniach vyplývajúcich z vyšetrovania nahlásených sťažností.

Sťažnosti, pripomienky a porušenia kódexu

Zásady beztrestnosti

Spoločnosť nepodnikne žiadne odvetné opatrenia proti zamestnancovi, ktorý nahlásil možné porušenie etického kódexu. To znamená, že ho nebude prepúšťať ani ho inak diskriminovať za to, že informoval zamestnávateľa o možnom porušení pravidiel. Toto sa nevzťahuje na osoby, ktoré vedome krivo obviňujú alebo úmyselne poskytujú nepravdivé informácie.

Porušenie kódexu

Ak zamestnanec poruší kódex, môže byť prijaté disciplinárne opatrenie v súlade so zákonom a vnútornými politikami a pravidlami Spoločnosti. Primerané disciplinárne konanie sa môže prijať aj proti manažérom a riaditeľom v prípadoch porušenia kódexu.

Vyšetrovanie nahlásených sťažností

Spoločnosť prešetrí všetky hlásenia spravodlivo a dôkladne a podnikne príslušné kroky. Vynaloží tiež maximálne úsilie, aby neodhalila totožnosť sťažovateľa. To isté platí, ak sťažovateľ požiada Spoločnosť, aby s poskytnutými informáciami zaobchádzala ako s dôvernými.

V Bratislave 1.1.2024

Za LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.

Ing. Marek Skalský – konateľ